ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ864 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ864 แห่ง
อุตสาหกรรม
17 แห่ง
บริษัท
102 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
76 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
25 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
313 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
33 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
176 แห่ง