ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ463 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
12 แห่ง
47 แห่ง
16 แห่ง
70 แห่ง
13 แห่ง
22 แห่ง
9 แห่ง
34 แห่ง
22 แห่ง
8 แห่ง
9 แห่ง
13 แห่ง
14 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ463 แห่ง
อุตสาหกรรม
12 แห่ง
บริษัท
28 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
30 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
260 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
12 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
48 แห่ง