ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ440 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
12 แห่ง
46 แห่ง
16 แห่ง
66 แห่ง
12 แห่ง
22 แห่ง
9 แห่ง
34 แห่ง
20 แห่ง
8 แห่ง
6 แห่ง
12 แห่ง
13 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ440 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
28 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
28 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
247 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
10 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
46 แห่ง