ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,421 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
38 แห่ง
31 แห่ง
64 แห่ง
42 แห่ง
67 แห่ง
51 แห่ง
21 แห่ง
76 แห่ง
66 แห่ง
43 แห่ง
72 แห่ง
77 แห่ง
49 แห่ง
35 แห่ง
122 แห่ง
29 แห่ง
84 แห่ง
193 แห่ง
17 แห่ง
17 แห่ง
11 แห่ง
17 แห่ง
16 แห่ง
19 แห่ง
สาขาตำบลมะค่า-พลสงคราม
0 แห่ง
โนนลาว*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,421 แห่ง
อุตสาหกรรม
79 แห่ง
บริษัท
273 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
136 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
20 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,137 แห่ง
สถานบันเทิง
32 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
147 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
413 แห่ง