ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,355 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
38 แห่ง
31 แห่ง
52 แห่ง
37 แห่ง
65 แห่ง
49 แห่ง
21 แห่ง
76 แห่ง
65 แห่ง
42 แห่ง
71 แห่ง
77 แห่ง
49 แห่ง
35 แห่ง
121 แห่ง
29 แห่ง
84 แห่ง
187 แห่ง
17 แห่ง
17 แห่ง
11 แห่ง
17 แห่ง
15 แห่ง
19 แห่ง
สาขาตำบลมะค่า-พลสงคราม
0 แห่ง
โนนลาว*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,355 แห่ง
อุตสาหกรรม
78 แห่ง
บริษัท
273 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
129 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
19 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,118 แห่ง
สถานบันเทิง
7 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
147 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
399 แห่ง