ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ682 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
22 แห่ง
27 แห่ง
101 แห่ง
50 แห่ง
21 แห่ง
45 แห่ง
16 แห่ง
31 แห่ง
27 แห่ง
33 แห่ง
16 แห่ง
8 แห่ง
19 แห่ง
4 แห่ง
8 แห่ง
4 แห่ง
11 แห่ง
13 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ682 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
33 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
40 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
454 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
10 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
73 แห่ง