ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ452 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
22 แห่ง
27 แห่ง
95 แห่ง
81 แห่ง
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ452 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
27 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
18 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
239 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
13 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
91 แห่ง