ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ171 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
67 แห่ง
18 แห่ง
25 แห่ง
24 แห่ง
3 แห่ง
8 แห่ง
26 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ171 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
21 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
16 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
73 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
27 แห่ง