ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ472 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
9 แห่ง
สระแก้ว
0 แห่ง
วังน้ำเย็น
0 แห่ง
22 แห่ง
12 แห่ง
อรัญประเทศ
0 แห่ง
ตาพระยา
0 แห่ง
วัฒนานคร
0 แห่ง
คลองหาด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ472 แห่ง
อุตสาหกรรม
55 แห่ง
บริษัท
170 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
104 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
46 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
40 แห่ง