ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,143 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
94 แห่ง
31 แห่ง
520 แห่ง
101 แห่ง
64 แห่ง
587 แห่ง
155 แห่ง
44 แห่ง
เทศบาลตำบลแสนสุข
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,143 แห่ง
อุตสาหกรรม
113 แห่ง
บริษัท
582 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
62 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
26 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
419 แห่ง
สถานบันเทิง
23 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
366 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
357 แห่ง