ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,211 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
69 แห่ง
83 แห่ง
19 แห่ง
78 แห่ง
280 แห่ง
18 แห่ง
52 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,211 แห่ง
อุตสาหกรรม
159 แห่ง
บริษัท
297 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
30 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
14 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
392 แห่ง
สถานบันเทิง
7 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
95 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
132 แห่ง