ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,239 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
72 แห่ง
84 แห่ง
19 แห่ง
82 แห่ง
287 แห่ง
18 แห่ง
55 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,239 แห่ง
อุตสาหกรรม
167 แห่ง
บริษัท
299 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
31 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
14 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
399 แห่ง
สถานบันเทิง
9 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
96 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
140 แห่ง