ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ376 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
44 แห่ง
14 แห่ง
33 แห่ง
59 แห่ง
45 แห่ง
26 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ376 แห่ง
อุตสาหกรรม
8 แห่ง
บริษัท
20 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
53 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
167 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
76 แห่ง