ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ210 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
13 แห่ง
28 แห่ง
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ210 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
29 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
78 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
17 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
32 แห่ง