ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ690 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
49 แห่ง
47 แห่ง
72 แห่ง
45 แห่ง
52 แห่ง
29 แห่ง
18 แห่ง
12 แห่ง
17 แห่ง
23 แห่ง
อ.บ้านเช่า* จ.ลพบุรี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ690 แห่ง
อุตสาหกรรม
9 แห่ง
บริษัท
70 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
23 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
323 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
102 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
105 แห่ง