ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ918 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
178 แห่ง
173 แห่ง
33 แห่ง
9 แห่ง
30 แห่ง
6 แห่ง
14 แห่ง
32 แห่ง
62 แห่ง
25 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ918 แห่ง
อุตสาหกรรม
95 แห่ง
บริษัท
207 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
35 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
25 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
307 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
73 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
98 แห่ง