ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ971 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
22 แห่ง
39 แห่ง
35 แห่ง
16 แห่ง
180 แห่ง
35 แห่ง
17 แห่ง
12 แห่ง
118 แห่ง
58 แห่ง
10 แห่ง
140 แห่ง
13 แห่ง
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ971 แห่ง
อุตสาหกรรม
100 แห่ง
บริษัท
256 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
51 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
13 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
267 แห่ง
สถานบันเทิง
11 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
58 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
143 แห่ง