ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ958 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
21 แห่ง
38 แห่ง
35 แห่ง
16 แห่ง
179 แห่ง
35 แห่ง
17 แห่ง
12 แห่ง
117 แห่ง
58 แห่ง
10 แห่ง
137 แห่ง
13 แห่ง
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ958 แห่ง
อุตสาหกรรม
99 แห่ง
บริษัท
252 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
51 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
13 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
266 แห่ง
สถานบันเทิง
9 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
58 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
138 แห่ง