ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,334 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
270 แห่ง
435 แห่ง
39 แห่ง
256 แห่ง
51 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,334 แห่ง
อุตสาหกรรม
93 แห่ง
บริษัท
332 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
27 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
338 แห่ง
สถานบันเทิง
13 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
162 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
189 แห่ง