ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,100 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
212 แห่ง
426 แห่ง
179 แห่ง
42 แห่ง
651 แห่ง
เทศบาลตำบลปากเกร็ด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,100 แห่ง
อุตสาหกรรม
20 แห่ง
บริษัท
462 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
48 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
20 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
331 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
703 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
308 แห่ง