ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,127 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
215 แห่ง
429 แห่ง
181 แห่ง
43 แห่ง
658 แห่ง
เทศบาลตำบลปากเกร็ด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,127 แห่ง
อุตสาหกรรม
20 แห่ง
บริษัท
472 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
50 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
20 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
340 แห่ง
สถานบันเทิง
11 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
703 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
311 แห่ง