ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10,829 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
103 แห่ง
105 แห่ง
53 แห่ง
242 แห่ง
187 แห่ง
314 แห่ง
1,171 แห่ง
150 แห่ง
142 แห่ง
305 แห่ง
374 แห่ง
124 แห่ง
85 แห่ง
404 แห่ง
304 แห่ง
94 แห่ง
177 แห่ง
87 แห่ง
86 แห่ง
197 แห่ง
155 แห่ง
141 แห่ง
93 แห่ง
572 แห่ง
96 แห่ง
625 แห่ง
389 แห่ง
150 แห่ง
64 แห่ง
91 แห่ง
180 แห่ง
306 แห่ง
537 แห่ง
224 แห่ง
115 แห่ง
83 แห่ง
327 แห่ง
89 แห่ง
96 แห่ง
402 แห่ง
58 แห่ง
64 แห่ง
105 แห่ง
บ้านทะวาย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10,829 แห่ง
อุตสาหกรรม
79 แห่ง
บริษัท
3,118 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
140 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
91 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,694 แห่ง
สถานบันเทิง
128 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
5 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2,574 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
2 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1,912 แห่ง