ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ11,150 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
125 แห่ง
108 แห่ง
56 แห่ง
259 แห่ง
191 แห่ง
318 แห่ง
1,180 แห่ง
154 แห่ง
143 แห่ง
308 แห่ง
377 แห่ง
131 แห่ง
86 แห่ง
423 แห่ง
308 แห่ง
97 แห่ง
181 แห่ง
89 แห่ง
93 แห่ง
199 แห่ง
157 แห่ง
149 แห่ง
93 แห่ง
586 แห่ง
99 แห่ง
632 แห่ง
418 แห่ง
166 แห่ง
87 แห่ง
110 แห่ง
183 แห่ง
328 แห่ง
558 แห่ง
227 แห่ง
116 แห่ง
83 แห่ง
330 แห่ง
89 แห่ง
99 แห่ง
405 แห่ง
58 แห่ง
64 แห่ง
106 แห่ง
บ้านทะวาย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ11,150 แห่ง
อุตสาหกรรม
79 แห่ง
บริษัท
3,174 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
147 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
93 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,748 แห่ง
สถานบันเทิง
247 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
6 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2,586 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
3 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1,984 แห่ง