ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,855 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
78 แห่ง
761 แห่ง
157 แห่ง
173 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,855 แห่ง
อุตสาหกรรม
113 แห่ง
บริษัท
586 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
34 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
21 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
317 แห่ง
สถานบันเทิง
10 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
373 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
2 แห่ง
อื่นๆ
218 แห่ง