ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,886 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
81 แห่ง
778 แห่ง
158 แห่ง
174 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,886 แห่ง
อุตสาหกรรม
114 แห่ง
บริษัท
597 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
34 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
21 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
331 แห่ง
สถานบันเทิง
10 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
374 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
3 แห่ง
อื่นๆ
221 แห่ง