ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ61,715 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
2,125 แห่ง
1,354 แห่ง
225 แห่ง
787 แห่ง
209 แห่ง
376 แห่ง
930 แห่ง
2,170 แห่ง
1,230 แห่ง
423 แห่ง
176 แห่ง
215 แห่ง
466 แห่ง
2,418 แห่ง
682 แห่ง
463 แห่ง
379 แห่ง
238 แห่ง
787 แห่ง
147 แห่ง
1,549 แห่ง
914 แห่ง
379 แห่ง
188 แห่ง
216 แห่ง
384 แห่ง
421 แห่ง
387 แห่ง
305 แห่ง
233 แห่ง
2,826 แห่ง
640 แห่ง
356 แห่ง
398 แห่ง
277 แห่ง
130 แห่ง
207 แห่ง
859 แห่ง
892 แห่ง
276 แห่ง
383 แห่ง
395 แห่ง
222 แห่ง
599 แห่ง
199 แห่ง
462 แห่ง
658 แห่ง
452 แห่ง
1,441 แห่ง
702 แห่ง
365 แห่ง
399 แห่ง
114 แห่ง
650 แห่ง
150 แห่ง
675 แห่ง
975 แห่ง
243 แห่ง
730 แห่ง
247 แห่ง
338 แห่ง
697 แห่ง
330 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ61,715 แห่ง
อุตสาหกรรม
2,171 แห่ง
บริษัท
10,707 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3,198 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
843 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20,987 แห่ง
สถานบันเทิง
683 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
40 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6,052 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
11 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
5 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
9 แห่ง
อื่นๆ
8,925 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 61,715 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
5,399 แห่ง
เชียงใหม่
2,826 แห่ง
ลำพูน
640 แห่ง
ลำปาง
356 แห่ง
แพร่
277 แห่ง
น่าน
130 แห่ง
พะเยา
207 แห่ง
เชียงราย
859 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
104 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
2,076 แห่ง
อุตรดิตถ์
398 แห่ง
ตาก
395 แห่ง
สุโขทัย
222 แห่ง
พิษณุโลก
599 แห่ง
เพชรบูรณ์
462 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
2,126 แห่ง
ชัยนาท
376 แห่ง
นครสวรรค์
892 แห่ง
อุทัยธานี
276 แห่ง
กำแพงเพชร
383 แห่ง
พิจิตร
199 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
6,815 แห่ง
นนทบุรี
2,125 แห่ง
ปทุมธานี
1,354 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
970 แห่ง
อ่างทอง
225 แห่ง
ลพบุรี
787 แห่ง
สิงห์บุรี
209 แห่ง
สระบุรี
930 แห่ง
นครนายก
215 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
4,999 แห่ง
ราชบุรี
658 แห่ง
กาญจนบุรี
452 แห่ง
สุพรรณบุรี
623 แห่ง
นครปฐม
1,441 แห่ง
สมุทรสาคร
702 แห่ง
สมุทรสงคราม
112 แห่ง
เพชรบุรี
365 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
646 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
7,773 แห่ง
สมุทรปราการ
1,879 แห่ง
ชลบุรี
2,170 แห่ง
ระยอง
1,230 แห่ง
จันทบุรี
423 แห่ง
ตราด
176 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
956 แห่ง
ปราจีนบุรี
473 แห่ง
สระแก้ว
466 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
2,570 แห่ง
ขอนแก่น
1,549 แห่ง
มหาสารคาม
216 แห่ง
ร้อยเอ็ด
384 แห่ง
กาฬสินธุ์
421 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
2,413 แห่ง
บึงกาฬ
147 แห่ง
หนองบัวลำภู
93 แห่ง
อุดรธานี
914 แห่ง
เลย
379 แห่ง
หนองคาย
188 แห่ง
สกลนคร
387 แห่ง
นครพนม
305 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
4,350 แห่ง
นครราชสีมา
2,418 แห่ง
บุรีรัมย์
682 แห่ง
สุรินทร์
463 แห่ง
ชัยภูมิ
787 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
1,919 แห่ง
ศรีสะเกษ
379 แห่ง
อุบลราชธานี
880 แห่ง
ยโสธร
238 แห่ง
อำนาจเจริญ
189 แห่ง
มุกดาหาร
233 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
4,251 แห่ง
นครศรีธรรมราช
1,607 แห่ง
กระบี่
399 แห่ง
พังงา
114 แห่ง
ภูเก็ต
650 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
656 แห่ง
ระนอง
150 แห่ง
ชุมพร
675 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
3,560 แห่ง
สงขลา
975 แห่ง
สตูล
243 แห่ง
ตรัง
730 แห่ง
พัทลุง
247 แห่ง
ปัตตานี
338 แห่ง
ยะลา
697 แห่ง
นราธิวาส
330 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
11,132 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
11,132 แห่ง