ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ51,052 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
2,018 แห่ง
1,239 แห่ง
184 แห่ง
594 แห่ง
182 แห่ง
291 แห่ง
858 แห่ง
1,983 แห่ง
1,076 แห่ง
298 แห่ง
138 แห่ง
199 แห่ง
412 แห่ง
2,153 แห่ง
595 แห่ง
387 แห่ง
328 แห่ง
201 แห่ง
693 แห่ง
120 แห่ง
1,248 แห่ง
686 แห่ง
330 แห่ง
157 แห่ง
187 แห่ง
331 แห่ง
369 แห่ง
282 แห่ง
261 แห่ง
132 แห่ง
2,224 แห่ง
561 แห่ง
294 แห่ง
330 แห่ง
226 แห่ง
108 แห่ง
172 แห่ง
756 แห่ง
661 แห่ง
210 แห่ง
343 แห่ง
304 แห่ง
174 แห่ง
461 แห่ง
155 แห่ง
367 แห่ง
581 แห่ง
381 แห่ง
1,317 แห่ง
635 แห่ง
315 แห่ง
351 แห่ง
93 แห่ง
546 แห่ง
122 แห่ง
604 แห่ง
835 แห่ง
178 แห่ง
519 แห่ง
217 แห่ง
240 แห่ง
641 แห่ง
265 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ51,052 แห่ง
อุตสาหกรรม
2,076 แห่ง
บริษัท
10,220 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1,899 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
784 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
17,561 แห่ง
สถานบันเทิง
382 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
32 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5,986 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7,415 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 51,052 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
4,431 แห่ง
เชียงใหม่
2,224 แห่ง
ลำพูน
561 แห่ง
ลำปาง
294 แห่ง
แพร่
226 แห่ง
น่าน
108 แห่ง
พะเยา
172 แห่ง
เชียงราย
756 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
90 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
1,636 แห่ง
อุตรดิตถ์
330 แห่ง
ตาก
304 แห่ง
สุโขทัย
174 แห่ง
พิษณุโลก
461 แห่ง
เพชรบูรณ์
367 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
1,660 แห่ง
ชัยนาท
291 แห่ง
นครสวรรค์
661 แห่ง
อุทัยธานี
210 แห่ง
กำแพงเพชร
343 แห่ง
พิจิตร
155 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
6,152 แห่ง
นนทบุรี
2,018 แห่ง
ปทุมธานี
1,239 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
878 แห่ง
อ่างทอง
184 แห่ง
ลพบุรี
594 แห่ง
สิงห์บุรี
182 แห่ง
สระบุรี
858 แห่ง
นครนายก
199 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
4,402 แห่ง
ราชบุรี
581 แห่ง
กาญจนบุรี
381 แห่ง
สุพรรณบุรี
518 แห่ง
นครปฐม
1,317 แห่ง
สมุทรสาคร
635 แห่ง
สมุทรสงคราม
83 แห่ง
เพชรบุรี
315 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
572 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
6,897 แห่ง
สมุทรปราการ
1,727 แห่ง
ชลบุรี
1,983 แห่ง
ระยอง
1,076 แห่ง
จันทบุรี
298 แห่ง
ตราด
138 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
830 แห่ง
ปราจีนบุรี
433 แห่ง
สระแก้ว
412 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
2,135 แห่ง
ขอนแก่น
1,248 แห่ง
มหาสารคาม
187 แห่ง
ร้อยเอ็ด
331 แห่ง
กาฬสินธุ์
369 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
1,916 แห่ง
บึงกาฬ
120 แห่ง
หนองบัวลำภู
80 แห่ง
อุดรธานี
686 แห่ง
เลย
330 แห่ง
หนองคาย
157 แห่ง
สกลนคร
282 แห่ง
นครพนม
261 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
3,828 แห่ง
นครราชสีมา
2,153 แห่ง
บุรีรัมย์
595 แห่ง
สุรินทร์
387 แห่ง
ชัยภูมิ
693 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
1,571 แห่ง
ศรีสะเกษ
328 แห่ง
อุบลราชธานี
738 แห่ง
ยโสธร
201 แห่ง
อำนาจเจริญ
172 แห่ง
มุกดาหาร
132 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
3,135 แห่ง
นครศรีธรรมราช
830 แห่ง
กระบี่
351 แห่ง
พังงา
93 แห่ง
ภูเก็ต
546 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
589 แห่ง
ระนอง
122 แห่ง
ชุมพร
604 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
2,895 แห่ง
สงขลา
835 แห่ง
สตูล
178 แห่ง
ตรัง
519 แห่ง
พัทลุง
217 แห่ง
ปัตตานี
240 แห่ง
ยะลา
641 แห่ง
นราธิวาส
265 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
10,393 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
10,393 แห่ง